Fullvisual

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


  Artikel 1  Definities


  1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Full Visual opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van een dienst of en/of het leveren van een product of meer producten.
  2.         Full Visual: opdrachtnemer.


  Artikel 2  Identiteit van bedrijf


  • Full Visual
   Kelvinring 44
   2952 BG  Alblasserdam
  • T: 0786522780 
  • E: info@fullvisual.eu
  • KvK-nummer: 66927544
  • Btw-identificatienummer: 856755802B01


  Artikel 3  Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Full Visual en op elk tot stand gekomen overeenkomst, aanvullende overeenkomst aanbieding en offerte tussen Full Visual en een wederpartij, ook wel te verstaan als opdrachtgever waarop Full Visual deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Full Visual voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Full Visual zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. De toepasselijkheid van mogerlijkerwijs inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt expliciet van de hand gewezen.
  5. De gegeven voorwaarden zijn op dezelfde wijze van toepassing op overeenkomsten met Full Visual, waarvan voor de uitvoering door Full Visual derden dienen te worden betrokken.

   

  Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Full Visual gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Full Visual niet.
  3. Alle offertes en aanbiedingen van FullVisual zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


  Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Full Visual onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Full Visual is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
  2. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en Full Visual zijn overeengekomen.


  Artikel 6  Uitvoering van de overeenkomst    

  1. Full Visual zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Indien Full Visual gegevens nodig heeft van de wederpartij voor de uitvoering van de opdracht vangt de uitvoering van de opdracht niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Full Visual ter beschikking heeft gesteld.
  3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Full Visual tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Full Visual bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Full Visual de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. Het eindproduct omvat film en/of foto’s ten behoeve van de tot stand gekomen schriftelijke vastgelegde wensen/voorwaarden. Het aantal zal van te voren vastgelegd worden al dan in de offerte of in een vast pakket. Het eindproduct bevat niet het ruwe materiaal (onbewerkte video’s en foto’s) tenzij anders is overeengekomen.
  6. Als na het ontvangen van het eindproduct de opdrachtgever nog extra wensen heeft die nog niet in de offerte zijn opgenomen of voor het akkoord op offerte schriftelijk zijn aangeleverd, kunnen hier extra uren voor in rekeningen gebracht worden. Deze extra uren worden gerekend bovenop het afgesproken factuurbedrag, mits ander is overeengekomen.
  7. Full Visual heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


  Artikel 7  De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Full Visual producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Full Visual geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
  4. Full Visual vormt haar prijzen op basis van inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opname, editing, materiaalgebruik, vervoerskosten en andere project gerelateerde zaken.

   

  Artikel 8  Opschorting, annulering en wijziging

  1. Full Visual is bevoegd de naleving van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien die opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. Eveneens als de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft. Als laatste is Full Visual gerechtigd de overeenkomst te onbinden als door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Full Visual gevergd kan worden de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
  2. Full Visual is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien (wettelijke) omstandigheden zich voordoen die de uitvoering (tijdelijk) onmogelijk maken.
  3. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
  4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Full Visual derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Full Visual dient daarbij een redelijke termijn te worden gehouden om alsnog de overeenkomst uit te voeren.
  5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Full Visual op de wederpartij meteen opeisbaar. Indien Full Visual de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Indien Full Visual tot opschorting of ontbinding overgaat is hij op geen enkelen wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Full Visual gerechtigd tot vergoeding van de schade daarond begrepen de kosten, daardoor direcht en indirect ontstaan.
  7. Zowel Full Visual als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft Full Visual het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De verorderingen van Full Visual op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddelijk opeisbaar.
  8. Bij annulering van 7 dagen van te voren wordt 50% van de overeenkomst in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  9. Bij annulering van 2 dagen van te voren wordt 100% van de overeenkomst in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de dienst van noodzaak is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen alle betrokken partijen tijdig in overleg gaan om de overeenkomst aan te passen.
  11. Indien de omvang of inhoud van de oveenkomst al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van bevoegde instanties, Full Visual, enz. wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen eerder overeengekomen werd. Daardoor kan het orginele overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Zover als mogelijk is zal Full Visual hier voorafgaand de diens prijsopgaaf doen.
  12. De eerder gestelde termijn kan worden veranderd als er sprake is van een wijziging in de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt de wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Full Visual een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.

  Artikel 9 – Betaling   

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuur ter beschikking is gesteld. Eventuele vooruitbetalingen zullen op de opdrachtbevestiging worden vermeld. De opdrachtgever is verplicht de betaling binnen de gestelde termijn te voldoen op het moment dat deze hem ter beschikking is gesteld. Ook moet de opdrachtgever eventuele zaken af nemen voor de gestelde termijn.
  2. Indien de opdrachtgever nalatig is in de betaling of met het verstrekken van informatie en instructies of hij de afname weigert, dan is Full Visual gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te leggen.
  3. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Full Visual te melden.

   

  Artikel 10  Overmacht

  1. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan:
  2. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Full Visual geen invloed kan uitoefenen, waardoor Full Visual niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  3. Hieronder vallen o.a. de volgende zaken: Ziekte, brand, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswegen, transportbelemmeringen en weersomstandigheden. Deze opsomming is niet limitatief.
  4. Als gevolg van omstandigheden Full Visual gehinderd wordt haar werkzaamheden te verrichten die niet te wijten zijn aan schuld, krachtens de wet, een rechthandeling of in het verkeer geldende opvatttingen voorkomen, dan is Full Visual niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de opdrachtgever.
  5. Full Visual kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen gerechtigd de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  6. Als een deel van de overeenkomst is nagekomen en door overmacht de rest van de verplichtingen niet kunnen worden voldaan, dan wordt aan het voltooide deel een zelfstandige waarde toegerekent. Full Visual is dan gerechtigd om de nagekomen verplichtingen en werkzaamheden seperaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.


  Artikel 11 – Intellectueel eigendom

  1. Concepten, ideeën, voorstellen, leveringen en producten, waaronder videoproducties en foto’s, die voor een opdrachtgever ontwikkeld worden, vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Full Visual, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. In geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht stelt Full Visual de opdrachtgever in kwestie aansprakelijk.
  2. Het auteursrecht op de werken berust bij Full Visual. Deze werken mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd, af te geven, over te dragen of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Full Visual. Full Visual behoudt te allen tijd het recht op gebruik voor promotiedoeleinden en het portfolio, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever. Dit geldt alleen voor de tot stand gebrachten producten in het kader van de overeenkomst.
  3. De opdrachtgever dient altijd hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigensdomsrechten en auteursrechten van Full Visual veilig te stellen.
  4. Indien er beslag wordt gelegd op de onder eigendomsvoorbehoude geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden door derden, dan is de opdrachtgever verplicht om Full Visual daarvan meteen op de hoogte te stellen.
  5. Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Full Visual.

   

  Artikel 12 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  1. Als doormiddel van onjuiste en/of onvolledig gestrekte gegevens vanuit de opdrachtgevers blijkt dat er schade is ontstaan, is Full Visual is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook.
  2. Indien Full Visual aansprakelijk is voor directe schade, dan is die beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diensten. Althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Full Visual is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
  3. Full Visual is nooit aansprakkelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie, verlies op vermissing van goederen en persoonlijke bezitting in de ruimste zin des woords.
  4. Indien Full Visual aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  5. De in deze voorwaarden gegeven beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld vanuit Full Visual of zijn ondergeschikten.

   

  Artikel 13  Garantie

  1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als het gevolg van onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden. Ook vervalt de garantie als er wijzigingen zijn aangebracht aan het werk zonder schriftelijke toestemming vanuit Full Visual. De opdrachtgever komt evenmin garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het gevolg van omstandigheden waar Full Visual geen invloed op kan uitoefenen. Bijvoorbeeld weersomstandigeden, wettelijke hinderingen, etc.
  2. Meteen nadat de opdrachtgever de gegeven zaken heeft ontvangen is hij/zij gehouden deze te onderzoeken of deze kwaliteit en/of kwantiteit van geleverde overeenstemt met wat er is overeenkgekomen en voldoet aan de eisen die de wederpartij en Full Visual zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk (zo gedetaileerd mogelijk) aan Full Visual worden gemeld. Hierna dient de opdrachtgever Full Visual de gelegenheid te geven hetgeen te onderzoeken.
  3. Indien later dan de gegeven termijn een gebrek wordt ondervonden dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op vervanging, herstel of schadeloosstelling.
  4. Indien een klacht gegrond is en tijdig schriftelijk is gemeld, zal Full Visual binnen een redelijke termijn alsnog de werkzaamheden verrichten die overeen zijn gekomen, vervangen of zorg dragen voor herstel al dan niet een vervangende vergoeding aan de opdrachtgever voldoen. Full Visual zal de keuze van de oplossing maken wanneer het gebrek is vastgesteld.

   

  Artikel 14  Nakoming overeenkomst en extra garantie

  1. Full Visual staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Full Visual er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Full Visual, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Full Visual kan doen gelden indien Full Visual is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Full Visual, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

   

  Artikel 15  Geheimhouding en Risico-overgang

  1. Full Visual en de opdrachtgever zijn allebei verplicht van geheimhouding van alle vertrouwlijke informatie die zij elkander verstrekken in het kader van hun overeenkomst of uit ander bron verkregen. Als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of door een van de partijen is meegedeeld dan geldt de informatie als vertrouwelijk.
  2. Risico’s verbonden met de overeenkomst gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht. Ook risico’s van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn gaan op de opdrachgever over als deze worden uitgevoerd.


  Artikel 16 
   Klachtenregeling

  1. Full Visual beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Full Visual.
  3. Bij Full Visual ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Full Visual binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. De opdrachtgever dient Full Visual in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   

  Artikel 17 – Nietigheid   

  1. Indien een of meerdere reglementen in deze algemene voorwaarden op een bepaald moment gedeeltijk of geheel nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft hetgene wat in deze algemene voorwaarden bepaald is volledig van toepassing. Full Visual en de wederpartij zullen nieuwe voorwaarden in overleg bepalen ter vervanging van de nietige of vernietigde, waarbij zoveel als mogelijk de geest en de strekking van de orginele reglementen in acht wordt genomen
  2. Indien zicht tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze bepalingen. Eveneens dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze voorwaarden als er onduidelijkheid is rondom de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

   

  Artikel 18  Geschillen en Toepasselijk recht

  1. Op overeenkomsten tussen Full Visual en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als er opdrachten geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden uitgevoerd en als de opdrachtgever een woonplaats heeft in het buitenland.
  2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechten nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.